ŠKOLNÍ ŘÁD                                                         Plná verze zde

Zkrácená verze (do žákovskýchknížek):      

Vážení rodiče,

činnost školských zařízení se řídí právními normami, které vycházejí zejména ze školského zákona, zákona o rodině a školního řádu. Tímto bych Vás chtěl seznámit s některými pravidly, z jejichž neznalosti mohou vzniknout nepříjemné konfliktní situace, kterým se dá pomocí Vaší důsledné spolupráce předejít:

Hlavní informace ze školního řádu (celý text je na www.zs-ebeso.cz)

             Organizace školního dne

Školní budova se otevírá se zvoněním v 7.40 hod.

Dopolední vyučování začíná v 8.00 hod.

ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN

1. 8:00 - 8:45                                                              6. 12:35

2. 8:55 - 9:40                                                               

3. 9:55 - 10:40                                                           

4. 10:50 - 11:35                                                         

5. 11:45 - 12:30                     

 

            Práva a povinnosti zákonných zástupců

Má právo být pravidelně informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování.

Má právo domáhat se svých práv, pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem narušena.

Má právo volit zástupce do Rady školy.

           Je povinen:

a. zajistit řádnou docházku svého dítěte do školy

b. zúčastnit se na výzvu školy závažných jednání

c. informovat o zdravotním stavu žáka a poskytovat podstatné informace, které mohou ovlivnit vzdělávání žáka

             Nepřítomnost žáků ve vyučování a povinnosti zákonných zástupců

Žák je povinen doplnit si zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti.

Předem známou nepřítomnost žáka jsou zákonní zástupci povinni omluvit u třídního učitele před touto absencí.

K prvotní omluvě slouží i telefonní linka ústředny školy – 381 521 223.

Každá absence musí být neprodleně a řádně omluvena zápisem v žákovské knížce.

Zákonní zástupci jsou povinni potvrdit důvody žákovy nepřítomnosti nejdéle do 72 hodin.

Před odchodem ze školy mimo běžný konec výuky je žák vždy povinen předložit písemnou omluvenku třídnímu učiteli.

             Žák má právo:

na vzdělání, na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho morální, duchovní a sociální rozvoj

na využívání všech zařízení školy, která jsou určena pro zajištění vzdělávání

na ochranu před vlivy a informacemi, které by mohly ohrozit jeho rozumovou a mravní

na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a týráním a nedbalým zacházením, na důstojné jednání

na citlivé a taktní jednání ze strany pracovníků školy

má právo žádat informace o své klasifikaci a svém chování

má právo vhodnou formou žádat o vysvětlení a doplnění, pokud učební látce či příkazu nerozumí

            Povinnosti žáků

Žáci chodí do školy a na akce pořádané školou ve vhodném oblečení. Reprezentují tuto školu i mimo její budovu, proto by tomu mělo odpovídat i jejich jednání a chování. Samozřejmou součástí chování žáků je respektování pravidel společenského chování, jako je zdravení všech dospělých a úcta ke starším či nemocným.

Před nástupem do školy, při jejím opuštění a na akcích organizovaných školou žáci dodržují zásady bezpečnosti silničního provozu.

Žáci jsou povinni chodit do školy včas, pozdní příchody jsou postihovány dle klasifikačního řádu. Žáci nastupují do hodin včas, to platí i v případě suplovaných hodin.

Žáci jsou povinni nosit požadované učební pomůcky

Žáci jsou povinni se při vstupu do budovy v šatních prostorách přezout do vhodné domácí obuvi ( platí i pro zájmovou činnost žáků v odpoledních hodinách).

Žáci se chovají náležitým způsobem k majetku školy a spolužáků. Poškozování majetku či projevy vandalismu jsou postihovány v rámci klasifikačního řádu, který tvoří součást školního řádu, a jsou předmětem případného dalšího jednání se zákonnými zástupci žáka.

V prostorách školy se výslovně zakazuje používání žvýkaček a nošení pokrývek hlavy.

V době vyučování je zakázáno užívat mobilní telefony. Žáci mají telefon vypnutý a uložen ve školní brašně. V případě porušení zákazu bude telefon odebrán a vrácen žákovi po skončení vyučování.

V době vyučování je zakázáno používat a poslouchat MP3 přehrávače a podobná zařízení.

Jakékoli požívání návykových látek a manipulace s nimi je v příkrém rozporu se školním řádem.

V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.

Požívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

            Úraz a první pomoc

Žák hlásí okamžitě učiteli nebo vychovatelce veškerá zranění vzniklá v průběhu vyučování, o přestávkách či na školní akcí.

            Ztráty a krádeže

Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje, aby u sebe žáci v průběhu vyučování nosili větší částky peněz, případně další cenné předměty. Cennější věci se v prostoru tělocvičny předávají vyučujícímu do úschovy, jinak se ztráta věci nepovažuje za pojistnou událost. Za pojistnou událost se nepovažuje ani věc zapomenutá a hledaná až následující den.

Každý žák je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil a proto po něm (po zákonném zástupci) škola bude požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.

Krádeže jsou protiprávním jednáním a škola je bude hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.

         Podklady k hodnocení žáka    

V případech, kdy žákova absence přesáhne 150 hodin za jedno pololetí a nebo zamešká-li žák během pololetí více jak 25 % aktivní účasti z hodinové dotace výuky v některém předmětu (a pokud nejsou k dispozici dostatečné objektivní podklady pro klasifikaci), koná žák komisionální přezkoušení z daného předmětu.

                                                                                         Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy

 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace