Vážení rodiče,

součástí výchovně vzdělávacího procesu na naší škole je dle nařízení Ministerstva mládeže

a tělovýchovy ČR plnění dvou významných dokumentů: Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 a Metodického pokynu k řešení šikanování na školách a školských zařízeních.

Primární prevence rizikových projevů chování u žáků je zaměřena především na:

a)   předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

-          záškoláctví,

-          šikanu, násilí,

-          divácké násilí,

-          kriminalitu, delikvenci, vandalismus,

-          závislost na politickém a náboženském extremismu ,

-          rasismus, xenofobii,

-          užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky),

-          onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou,

-          poruchy příjmu potravy,

-          netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

- domácího násilí,

- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,

- ohrožování výchovy mládeže,

- poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Primární prevence na naší škole je zpracována v Minimálním preventivním programu školy a Programu prevence šikanování. Výchovu ke zdravému životnímu stylu považujeme za významnou součást vzdělávání a výchovy našich žáků a velmi intenzivně se jí věnujeme v rámci jednotlivých předmětů /např. v prvouce, přírodovědě, výchově ke zdraví, občanské výchově, přírodopisu, chemii…/ i v dalších programech, besedách, exkurzích, pořadech, soutěžích / Den naší třídy aneb Dnes se neučíme, Ministart 6.tříd , O šikaně, Bez bariér, Jak si nenechat ublížit, Příběhy bezpráví, Mezilidské vztahy – přátelství, láska, Kouření, AURITUS s interaktivním programem… /.

Škola nabízí konzultační hodiny a poradenství k dané problematice pro děti i rodiče:

Mgr. Věra Štěchová, školní metodička prevence rizikového chování / tel. 734 230 192/,

Mgr. Jana Starčevská, výchovná poradkyně / tel. 734 230 191/,

Mgr. Blanka Bradáčová, školní psycholožka /tel. 731 841 015/ .                                        

/ uvedeny v žákovské knížce i na internetových stránkách školy/

 

Minimální preventivní program školy a Program prevence šikany jsou k nahlédnutí na internetových stránkách školy a také u školní metodičky prevence.

Vážení rodiče, také na Vás záleží, jaké postoje Vaše děti zaujmou k různým typům rizikového chování a jak si osvojí návyky zdravého životního stylu. Důležité je s nimi hovořit a snažit se vhodným způsobem je naučit využívat volný čas.

 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace