Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2015/2016

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 proběhne v pondělí 2. 2. a v úterý 3. 2., vždy od 13:00 do 16:30 v přízemí 1. stupně ZŠ. Více v menu Sdělení rodičům/Zápis 1. ročník.
 

Výsledky voleb do školské radyVolby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady
při Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50
konané
dne 20. 11. 2014 v ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav

 Celkové počty oprávněných voličů zapsaných do seznamu voličů:       492

 Celkové počty zúčastněných voličů:                                                             154              

 Počty odevzdaných platných hlasovacích lístků:                                      154

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Kandidáti – zákonní zástupci                       počet platných hlasů      pořadí


Marcela Holubová, Mgr.     (učitelka gymnázia, Zvěrotice)                    85                  2.


Šárka Kovářová                    (zdravotní sestra, Zvěrotice)                           41                  3.  

Marie Náhlíková                    (v domácnosti, Klenovice)                             27                  4.

Ivo Šrubař, Ing.                     (správce PC sítě, Soběslav)                         92                 1.

______________________________________________________________________________


Volbou pedagogických pracovníků školy dne 19. 11. 2014 byly zvoleny do školské rady za zástupce pedagogických pracovníků: 

Eva RADOSTOVÁ, Mgr.            zástupkyně ředitele ZŠ        Soběslav

Renata ŠRUBAŘOVÁ, Mgr.               učitelka ZŠ                        Soběslav


Rada města Soběslavi na své schůzi dne 9. 12. 2014 jmenovala do školské rady zástupce za zřizovatele pana Mgr. Pavla Lintnera a paní Ludmilu Zbytovskou.
 

Nejbližší akce z plánu školy

úterý 18. 11. Schůzka Rady rodičů - od 15:15 v knihovně

středa 19. 11. Pedagogická rada + volby do školské rady (dva zástupce za pedagogické pracovníky)

čtvrtek 20. 11. Informační třídní schůzky o prospěchu a chování + volby do školské rady (dva zástupce za zákonné zástupce)


 

 

Volby do školské rady

Kandidáti do školské rady pro volby  20. 11. 2014

Jméno a příjmení                 věk       povolání                         bydliště

Šárka Kovářová                  36        zdravotní sestra           Zvěrotice

Marcela Holubová, Mgr.        40        učitelka gymnázia        Zvěrotice

Marie Náhlíková                   39        v domácnosti               Klenovice

Ivo Šrubař, Ing.                   40        správce PC sítě            Soběslav

Hlasovací lístky spolu s informacemi k volbám obdrží zákonní zástupci do 13. 11. 2014.

Vyhlášení voleb do školské rady 


V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby zástupců zákonných zástupců ve školské radě. Školská rada je složena ze dvou zástupců pedagogického sboru, dvou zástupců z řad zákonných zástupců a dvou zástupců nominovaných zřizovatelem školy – Městem Soběslav.
Dovoluji si Vás proto požádat o nominaci možných kandidátů za zástupce rodičů. Současní členové rady paní Mgr. Marcela Holubová a Ing. Ivo Šrubař budou kandidovat i letos, další navrhovaní kandidáti jsou p. Denisa Kovářová a p. Marie Náhlíková.
Další návrhy kandidátů do školské rady z řad rodičů zasílejte prosím na adresu ZŠ Soběslav, tř. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav, k rukám ředitele školy, nebo e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo předejte osobně do ředitelny školy do pondělí 10. 11. 2014.
Volby se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu od 15:00 do 17:30 hod ve sborovně školy (jižní budova 1. patro). 

Účel a činnost školské rady:

1. Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda. 
2. Při své činnosti rada školy postupuje v souladu s ustanoveními §168 školského zákona, který jí dává následující kompetence: 
 vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
 schvalovat výroční zprávu o činnosti školy,
 schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny,
 schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, 
 podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 projednávat návrh rozpočtu školy na další rok a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření, 
 projednávat inspekční zprávy České školní inspekce,
 podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 
 podávat návrhy na odvolání ředitele
 podávat návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Průběh voleb:

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. 
Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první. 

                                                                                        Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy 
Soběslav 20. října 2014 
Informace o prospěchu
Banner
Partneři
Banner
Banner
Projekty
Banner
Administrace